සූවිසි විවරණ | Suvisi Vivarana

03 October, 2019
Donation : /
16 November 2019 – Adelaide

WellBeing SA, the first movie – සූවිසි විවරණ | Suvisi Vivarana, will be screened  at Regal Theatre, on the 16 November 2019, 6.00pm, 275 Kensington Road, Kensington Park. SA

සාක් චිත්‍රපට උළෙලේ හොඳම චිත්‍රපටයට හා කල්කටා උළලේ හොදම නළුවාට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ – ” සූවිසි විවරණ “ – On the 07 July at READING CINEMA ROUSE HILL